فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 79 مورد

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
کتابچه آموزش 1393/1/26
اطلاعيه آزمون مهارتهاي هفتگانه 1393/1/18
همايش کشوري روشهاي ياددهي و يادگيري در حوزه و دانشگاه 1393/1/18
اطلاعيه مهم بيمه تکميل درمان 1393/1/16
اطلاعيه يبمه تکميل درمان سال 93 - بيمه سينا 1393/1/9
اطلاعيه شماره2بيمه تکميل درمان سال 93 1392/12/24
دوره آموزشي مراحل تهيه و تنظيم بودجه و خصوصي سازي براي کوچک سازي 1392/12/19
دوره آموزشي رضايت شغلي 1392/12/10
اطلاعيه شماره 3 همايش پياده روي انسان سالم در شهر سالم 1392/12/6
اطلاعيه شماره 3 همايش پياده روي انسان سالم در شهر سالم 1392/12/6
اطلاعيه شماره 3 همايش پياده روي انسان سالم در شهر سالم 1392/12/6
اطلاعيه دوره آموزشي اسفند 1392/12/4
اطلاعيه شماره 1 همايش پياده روي انسان سالم در شهر سالم 1392/12/3
اطلاعيه شماره 2 همايش پياده روي انسان سالم در شهر سالم 1392/12/3
35372/20/دپ برگزاري آزمون مهارتهاي هفتگانه 1392/11/14
نمايشگاه فروش فرش پاتريس ويژه کارمندان 1392/11/9
نيازسنجي آموزشي فردي 1392/11/5
تمديد مهلت ثبت نام بيمه تکميل درمان و بيمه عمر گروهي 1392/10/30
دوره آموزشي بهمن ماه 1392/10/30
بيمه تکميل درمان و بيمه عمر گروهي 1392/10/23
1234
 

پست الکترونیک دانشگاه PodCast Rss 2.0