مهندسی نقش و ساختار دولت

1393/1/27 0:0

1- نقش و ساختار دولت
 هدف
تبیین نقش مناسب بازیگران توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیل¬گر، چابک، کوچک و غیر متمرکز برای دولت در تعامل با سایر بازیگران(دولت، بخش خصوصي، سازمان‌هاي مردم نهاد، مديريت‌هاي محلي و مردم).

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
چابک‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز(بند10)
زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري(بند 19)
انعطاف‌پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري(بند 11)
کل‌نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز(بند 14)

 اهم چالش¬هاي اساسي
ابهام در نقش هر يک از فعالان توسعه و عدم وجود تقسيم کار ملي بين دولت و ساير فعالان توسعه کشور.
عدم اعتقاد راسخ دولتمردان به توان و نقش ساير فعالان توسعه و احساس رقابت برخی از مسئولین با آنان به جاي حمايت و ظرفيت سازي آن¬ها.
استقرار عناصر سه گانه مدیریت شامل: برنامه ريزي، اجرا و نظارت در یک دستگاه¬ که این امر موجب انفعال و از بین رفتن فضای رقابت برای انجام امور و نیز نظارت و ارزیابی غیر واقعی شده است.
گسترش غير متعارف حجم دولت که موجب ناکارامدي دستگاه های اجرایی شده است.
تمرکز بيش از حد امور در ستاد دستگاه¬ها و عدم تفويض اختيار کافي به واحدهاي استاني.
غير علمي و ضابطه¬مند نبودن نحوه سازماندهي و طراحي تشکيلات داخلی دستگاه¬هاي اجرايي.

 موضوعات استراتژيک
1- نقش فعالان توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر.
2- درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت در ميان واحدهاي مرکزي، استاني و محلي(شهر و روستا).
3- سازماندهي دولت مطابق با نقش و مأموریت¬های تعیین شده.
4- سازماندهي اجزاي دولت(دستگاه‌ها) در چارچوب نقش، مأموریت¬ها و وظایف و میزان تمرکز.

 اقدامات اساسي متناسب با هر یک از موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک 1- نقش فعالان توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر
1-1- تعیین نقش و مأموریت هر یک از فعالان توسعه در بخش¬های مختلف کشور.
1-2- شناسايي ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و نيازمندي‌هاي فعالان و ظرفيت‌سازي، توانمندسازي و حمايت از آنان.
1-3- شناسايي بنگاه‌ها، وظايف، فعاليت‌ها و واحدهاي قابل واگذاري از دولت به ساير فعالان.
1-4- تعيين شيوه‌هاي مشارکت و واگذاري مانند خصوصي‌سازي، برون سپاري، مشارکت، شراکت، واگذاري مديريت، خريد خدمات و ... براي مصاديق خاص.
1-5- راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت‌ها و تصدي‌ها و واحدهاي عملياتي دستگاه‌ها به ساير فعالان و تدارک زيرساخت‌ها و منابع.

موضوع استراتژيک 2- درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت در ميان واحدهاي مرکزي، استاني و محلي (شهر و روستا)
2-1- تعيين رويکردهاي حاکم بر تفکيک وظايف واحدهاي مرکزي، استاني و محلي.
2-2- تعيين و توزيع وظايف و اختيارات دولت ميان واحدهاي ستادي و اجرايي در تمام سطوح.

موضوع استراتژيک 3- سازماندهي کلان دولت مطابق با نقش و مأموریت¬های تعیین شده
3-1- طراحي ساختار کلان دولت در سطح وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهاي محلي.
3-2- بررسي و ساماندهي شوراها، کميسيون‌ها و ساير مجامع تصميم‌گيري در تشکيلات بخش دولت.

موضوع استراتژيک 4- سازماندهي اجزاي دولت (دستگاه‌ها) در چارچوب نقش، مأموریت¬ها و وظایف و میزان تمرکز
4-1- طراحي ضوابط سازماندهي دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه ستادي، واحدهاي استاني و واحدهاي عملياتي متناسب با ماهيت وظايف دستگاه‌هاي اجرايي.
4-2- تطبيق وضع موجود ساختار سازماني دستگاه‌هاي اجرايي با ضوابط.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >