توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

1393/1/27 0:0

2- دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري
 هدف
تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه¬ها و دستگا¬ه¬های اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان.

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي(بند 15)
توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روش‌هاي اداري به‌منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري(بند 12)

 اهم چالش هاي اساسي
رتبه پايين کشور در بين ساير کشورها در استقرار دولت الکترونيک.
فقدان نقشه راه و برنامه منسجم و مصوب براي تحقق دولت الکترونيک.
فقدان مديريت يکپارچه براي استقرار دولت الکترونيک.
عدم استفاده از استانداردهاي واحد براي تبادل داده و اطلاعات بين دستگاه¬ها و مردم.
طولاني و غير مستند بودن فرايندهاي انجام خدمات در دستگاه¬هاي اجرايي.
آشنايي ناکافی مديران، کارکنان و مردم با مباحث فناوري اطلاعات و ارتباطات.
ضعف در زيرساخت¬هاي نرم افزاري و سخت افزاري.

 موضوعات استراتژيک
1- نقشه راه دولت الکترونيک.
2- راهبري و استقرار دولت الکترونيک.
3- اصلاح سيستم‌ها و روش‌ها.
4- تعامل الکترونيکي بين دستگاهي.
5- آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
6- پايش، سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور.

 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- نقشه راه دولت الکترونيک
- طراحي و تدوين نقشه راه دولت الکترونيک.

موضوع استراتژيک2- راهبري و استقرار دولت الکترونيک
2-1- تدوين استانداردهاي لازم حقوقي، فني و مديريتي.
2-2- توسعه پرتال ملي، پرتال‌هاي دستگاهي، استاني و محلي.
2-3- ارائه خدمات اطلاع‌رساني، تعاملي و تراکنشي از طريق پرتال‌ها.

موضوع استراتژيک3- مديريت سيستم‌ها و فرايندهاي سازماني
3-1- طراحي نقشه راه مديريت فرايندهاي سازماني.
3-2- راهبري و استقرار نقشه راه مديريت فرايندها با تاکيد بر فرايندهاي اصلي و اختصاصي.
3-3- افزايش دسترسي مردم به ارائه خدمات از طريق مديريت و راهبري دفاتر پيشخوان، مجتمع‌هاي خدمات اداري و ...
3-4- مديريت بر ايجاد و راه‌اندازي پنجره‌هاي واحد ارائه خدمات و مديريت فرايندهاي مشترک بين دستگاهي با هماهنگي و مشارکت دستگاه‌هاي ذيربط.

موضوع استراتژيک4- راهبري تعامل الکترونيکي بين دستگاهي
4-1- طراحي مدل، نقشه، استانداردها، ضوابط و تدوين سند تعاملات بين دستگاهي (GIF) و راهبري استقرار و استفاده از آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي.
4-2- مديريت ارتباط شبکه‌اي سامانه‌هاي الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي در شبکه ملي اطلاعات.
4-3- راهبري استقرار و استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي براي دستگاه‌هاي اجرايي کشور.

موضوع استراتژيک5- آموزش و توانمند سازي کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونيک
5-1- طراحي و راهبري اجراي آموزش مديران،کارکنان دولت و کارشناسان واحدهاي فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي و کارگزاران ارائه خدمات دولتي.
5-2- طراحي و راهبري اجراي برنامه فرهنگ‌سازي و توانمندسازي مردم در استفاده از خدمات الکترونيکي.

موضوع استراتژيک6- پايش، سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيکي در کشور
6-1- تدوين ضوابط ارزيابي دولت الکترونيک در چارچوب ضوابط و شاخص‌هاي UNDP و انجام ارزيابي سالانه.
6-2- تدوين ضوابط و شاخص‌هاي ارزيابي توسعه کمي و کيفي خدمات الکترونيکي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و ارزيابي و رتبه‌بندي آن¬ها.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >