خدمات عمومی در فضای رقابتی

1393/1/27 0:0

3- خدمات عمومی در فضای رقابتی
 هدف
ارائه خدمات عمومی با کیفیت برتر، قیمت مناسب و زمان کوتاه در فضای رقابتی

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
انعطاف¬پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری(بند 11)
خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به‌ منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم (بند 17)

 اهم چالش هاي اساسي
کیفیت پایین خدمات در بخش دولتی و قیمت تمام شده بالاتر از خدمات مشابه در بخش خصوصی به دلیل عدم وجود رقابت در بین واحدهای دولتی با واحدهای غیردولتی مشابه.
انحصار بخش وسیعی از خدمات دولتی به دلیل تعرفه رایگان و یا ارزانتر از بخش خصوصی بواسطه پرداخت بودجه دولتی به روش تأمین هزینه فرایند تولید خدمت.
عدم حاکمیت نظام کنترل محصول و نتیجه و عدم اختصاص بودجه بر اساس شاخص¬های عملکردی(کیفیت، کمیت، قیمت و زمان).
بی¬تأثیر بودن انتظارات و ارزیابی¬های خدمت¬گیرندگان در سرنوشت واحد خدمت دهنده و کارکنان آن واحدها.
عدم اعمال سیاست¬ خرید خدمت دولت از بخش خصوصی و ... در فضای رقابتی به جای تولید خدمت توسط دولت.
وجود قوانین چسبنده و غیررقابتی در ساختارهای واحدهای خدماتی نظیر استخدام¬های مادام¬العمر، پرداخت-های غیر مرتبط با عملکرد و همچنین حمایت¬های سیاسی- اجتماعی از خدمت¬دهنگان به جای خدمت-گیرندگان.
نقص در قوانین و مقررات برای حمایت از فعالین غیردولتی به منظور حضور مؤثر در فضای رقابتی.

 موضوعات استراتژيک
1- زیرساخت¬های قانونی ارائه خدمات در فضای رقابتی.
2- تعیین استاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضای رقابتی.
3- استقرار نظام ارائه خدمات در فضای رقابتی( آموزش، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی).

 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- زیرساخت¬های قانونی ارائه خدمات در فضای رقابتی
- تدوین قوانین و مقررات لازم برای تغییر رویکرد ارائه خدمات از فضای انحصاری به فضای رقابتی.

موضوع استراتژيک2- تعیین استاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضای رقابتی.
- تعیین استانداردهای کیفی و قیمت تمام شده و نیز دستورالعمل¬های لازم.


موضوع استراتژيک3- استقرار نظام ارائه خدمات در فضای رقابتی( آموزش، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی).
3-1- تدارک برنامه آموزشی برای مدیران واحدهای خدماتی به منظور آشنایی با این رویکرد.
3-2- تغییر رویکرد موافقتنامه¬های بودجه¬ای از روش سنتی به نظام عملکردی و قیمت تمام شده.
3-3- تشویق فعالان غیردولتی برای توسعه سرمایه¬گذاری و مشارکت و همچنین تصدی مدیریت واحدهای دولتی به روش قیمت تمام شده و خرید خدمت از آن¬ها.
3-4- طراحی نظام نظارت و ارزیابی جامع از عملکرد کیفی، کمی، قیمتی و زمانی ارائه خدمات و همچنین رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب استانداردهای تعیین شده.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >