مديريت سرمايه انساني

1393/1/27 0:0

4- مديريت سرمايه انساني
 هدف
جذب نیروی انسانی متناسب با نیازها، تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهره¬ور از آن¬ها در راستای تحقق اهداف توسعه کشور.

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني (بند 2)
بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي (بند 3)
دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي و ارتقاي مديران (بند 4)
ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان (بند 5)
رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند 6)
زمينه‌سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم (بند 7)
حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها (بند 8)
توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري (بند 9)


 اهم چالش¬هاي اساسي
نامتناسب بودن ترکيب نيروي انساني از جهت تخصص و مهارت متناظر با نيازهاي سازمانی.
استخدام حدود نيم ميليون از کارکنان شرکت هاي بخش خصوصي بدون رعايت شرايط احراز مشاغل، شايستگي و مغاير با سياست هاي ابلاغي در طول 8 سال اخير.
آسیب های ناشی از برنامه های استخدامی طرح مهرآفرین (حدود سیصد هزار نفر از افراد شرکت کننده).
ضعف در سيستم جامع و يکپارچه آمار کارکنان دولت و وجود آمارهاي پراکنده، متفاوت و بعضاً متناقض.
نامناسب بودن روش¬ها، جهت گيري¬ها و ضوابط گزينشي.
کم توجهي به رعایت الزامات قانونی در جذب نيروي انساني در فضای رقابتی و مبتنی بر عدالت.
پايين بودن ميزان بهره وري کارکنان دولت به دلايلي نظير:
اعمال سياست استخدام و بکارگیری در بخش دولتي براي رفع مشکل اشتغال در کشور و اعمال فشار سياسي در اين زمينه.
تورم نيروي انساني غير متخصص در اغلب واحدهاي سازماني بدون تناسب با ساختار سازماني (بويژه در استخدام¬هاي قراردادي).
انگيزش ناکافی براي ارتقاي کيفيت و کميت خدمات کارکنان به دليل اعمال سياست¬هاي غیر اصولی نظير استخدام هاي مادام العمر، پرداخت¬هاي غير مرتبط با عملکرد و کارايي، پشتياني سياسي و بذل نگاه¬هاي حمايتي از افراد ناکارآمد.
نظام پرداخت غيرمتناسب براي جذب و نگهداري متخصصين در واحدهاي ستادي دستگاه¬هاي اجرايي (قوه عاقله دولت).
اثربخشی نسبتاَ پایین دوره هاي آموزشي کارکنان دولت در افزايش کارايي و کارآمدي آنها و توجه صرف به توسعه آموزش ها به منظور بهره مندي از امتيازات استخدامي.
مقررات قانوني غیر اصولی در استفاده از بازنشستگي¬هاي زودرس که موجب تهي شدن دستگاه¬ها از کارکنان متخصص گرديده و زمينه ورشکستگی سازمان¬هاي بازنشستگي را نیز فراهم نموده است.
عدم تعادل در ميزان حقوق بازنشستگان (تفاوت بيست برابری حداکثر و حداقل پرداخت به جاي هفت برابر قانوني).
اختيارات فرا قانوني براي برخي از دستگاه هاي اجرايي که موجب ناهماهنگي هاي جدي در نظام پرداخت و بي انگيزشي بخش عظيمي از کارکنان شده است (ماده 20 قانون برنامه).
عدم اعمال ضوابط قانوني و برنامه هاي عملياتي متقن براي تربيت، گزينش، نصب، ارتقا و عزل مديران که در مواردی موجب کاهش اعتبار مسئوليت¬ها و افت کيفيت نظام مديريتي شده است.

 موضوعات استراتژيک
1- مدل مديريت سرمايه انساني بخش دولتي و راهبردهاي آن.
2- آمار و اطلاعات، برنامه‌ريزي و ساماندهي نيروي انساني.
3- جذب و تامين منابع انساني.
4- انگيزش و جبران خدمت.
5- آموزش و توسعه منابع انساني.
6- خروج از خدمت.
7- مديران.

 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- مدل مديريت سرمايه انساني بخش دولتي و راهبردهاي آن
1-1- شناخت و تحلیل بازار کار نیروی انسانی
1-2- طراحي مدل و تدوین راهبردهای مديريت سرمايه انساني بخش دولتي.

موضوع استراتژيک2- آمار و اطلاعات، برنامه¬ريزي و ساماندهي سرمايه انساني
2-1- تدوين و استقرار نظام جامع آماري کارکنان دولت در بستر فناوري اطلاعات.
2-2- تهيه و تدوين شاخص‌ها و استانداردهاي نيروي انساني بخش‌هاي مختلف دولت.
2-3- طراحي و استقرار نظام برنامه‌ريزي نيروي انساني بخش دولتي و ساماندهی نیروی انسانی موجود آن بخش.
2-4- طراحي و پياده‌سازي سامانه الکترونيکي فرايندهاي مديريت منابع انساني بخش دولتي.

موضوع استراتژيک3- جذب و تامين منابع انساني
3-1- بازنگري و اصلاح ضوابط و فرايندهاي جذب، گزينش و استخدام نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي.
3-2- تدوين سازوکارهاي لازم براي جذب و تامين نيروي انساني در فضاي رقابتي مبتني بر نظام شايستگي.

موضوع استراتژيک4- انگيزش و جبران خدمت
4-1- بازنگري مديريت مشاغل دولتي.
4-2- بازنگري نظام يا نظام‌هاي پرداخت و جبران خدمات کارکنان بخش دولتي.
4-3- بازنگري ضوابط و مقررات اداري و استخدامي ايثارگران.

موضوع استراتژيک 5- آموزش و توسعه منابع انساني
5-1- طراحي و استقرار نظام آموزش و توسعه منابع انساني.
5-2- طراحي مدل مديريت و برنامه‌ريزي مسير ارتقاء شغلي کارمندان.

موضوع استراتژيک 6- خروج از خدمت
- تدوين الگوي متناسب براي انحاء خروج از خدمت (بازنشستگي، بازخريدي، از کار افتادگي و ...).

موضوع استراتژيک 7- مديران
7-1- طراحي مدل شايستگي و نظام انتخاب و انتصاب مديران.
7-2- طراحي و استقرار نظام جانشين‌پروري، آموزش و توسعه مديران.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >