فناوریهای مديريتي

1393/1/27 0:0

5- فناوریهای مديريتي
 هدف
رشد و ارتقای نظام¬مند تمامی عناصر نظام¬های مدیریتی کشور مبتنی بر مبانی ارزشی، نظری و منطبق با اسناد فرا دست.

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز(بند 14)
زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري(بند 19)
تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه(بند 22)
عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري(بند 13)
دانش¬بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه‌سازي اطلاعات، با ابتياء بر ارزش‌هاي اسلامي(بند 16)

 اهم چالش¬هاي اساسي
فقدان کل¬نگری، يکپارچگي و هماهنگي در عناصر مؤثر بر اداره کلان کشور.
استفاده محدود از الگوهاي مناسب و منطبق بر مباني نظري و تجربيات بين المللي و بومي براي مديريت بخش¬هاي مختلف کشور.
تعدد و تداخل برخي از مراجع تصميم¬گيري.
ضعف در نظام¬هاي برنامه¬ريزي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت و يکپارچگي آن¬ها.
ناسازگاری برخی از اصول و احکام قوانین مادر نظیر قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون شهرداري¬ها با رویکردهای نظری نوین و اسناد فرادست.
استفاده از فناوري¬هاي سنتي و قديمي در برخی از امور نظير نظام¬هاي بودجه¬ريزي، فني – اجرايي، استخدامي، نحوه انجام وظايف و خدمات، بدون بهره¬گيري از فناوري¬هاي نوين و دانش روز.
بهره¬گيري محدود از نظام¬هاي پشتيبان مديريت نظير مشارکت، تصميم گيري، بيرون سپاري، کنترل پروژه، مديريت دانش.
کم توجهی به تدوین و اجرای استانداردها در موضوعات مختلف نظیر خدمات اداری، منابع انساني، ساختمان و تجهيزات.

 موضوعات استراتژيک
1- مدل نظام مديريت کلان کشور.
2- نظام‌هاي مديريتي بخش‌هاي مختلف.
3- نظام‌هاي برنامه¬¬ريزي.
4- زيرساخت‌هاي اجرا (ساختار، منابع انسانی و فناوری).

 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک 1- مدل نظام مديريت کلان کشور
1-1- شناسايي عناصر تعيين کننده و اثرگذار در نظام مديريتي کلان کشور.
1-2- تدوين راهبردهاي هر يک از عناصر.
1-3-طراحي مدل پيشنهادي(کارا، اثربخش، کل‌نگر، همسو، دانش بنيان و ...).

موضوع استراتژيک2- نظام‌هاي مديريتي بخش‌هاي مختلف
- طراحي مدل مديريت کلان بخش‌هاي:
اجتماعي و فرهنگی(سلامت، ورزش، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...)
زيربنايي(انرژي، راه و ترابري، مسکن، محيط زيست و ... )
اقتصادي(صنعت و بازرگاني و ... )
امور عمومي(اقتصاد و دارايي، مديريت و برنامه‌ريزي، امور قضايي و ... )

موضوع استراتژيک3- نظام‌هاي برنامه‌ريزي
1-1-تدوين مدل تنظيم برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت.
1-1- ارزیابی و تحلیل مدل¬های موجود و احصاء تفاوت¬ آن مدل¬ها با مدل طراحی شده.


موضوع استراتژيک4- زيرساخت‌هاي اجرا
الف: ساختار
مدل‌ها، ضوابط و قواعد(ارجاع به برنامه نقش و ساختار دولت)

ب: منابع انساني
مدل‌ها، ضوابط و قواعد(ارجاع به برنامه مديريت سرمايه انساني)

ج: فناوري
ج-1- استانداردسازي کميت نيروي انساني در حوزه‌هاي عمومي و اختصاصي پرحجم بخش دولتي.
ج-2- مدل‌هاي مديريتي پشتيبان مانند نظام پيشنهادات، نظام‌هاي تصميم‌گيري، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام‌هاي مشارکت(برون‌سپاري، خصوصي‌سازي، پيمانکاري، خريد خدمت و ...)، نظام فني- اجرايي، زيرساخت‌هاي نظام‌هاي حقوقي.
ج-3- تدوين راهبردهاي تنظيم قوانين اصلي و مادر در جمهوري اسلامي ايران مانند قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت محلي.
ج-4- طراحي مدل و راهبري استقرار مديريت دانش.
ج-5- ساير فناوري‌ها مانند دولت الکترونيک، سلامت و فساد، صيانت از حقوق مردم، پاسخگويي و... (منظور در ساير برنامه‌هاي هفت‌گانه).
ج-6- استانداردسازي تجهيزات و ساختمان در بخش دولتي.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >