فرهنگ سازماني

1393/1/30 0:0

6- فرهنگ سازماني
 هدف
نهادینه سازی فرهنگ کار، خود کنترلی و امانت داری، تعلق و تعهد سازمانی، انضباط اداری، اجتماعی و مالی و خدمات¬دهی بی¬منت به مردم

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي(بند 1)
حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري(بند 26)
نهادينه‌سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودکنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال(بند 21)
قانون‌گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در کليه فعاليت‌ها(بند 20)

 اهم چالش هاي اساسي
نامناسب بودن فرهنگ سازماني همچون وجدان کاري، انضباط اداري، خود کنترلي، مشتري مداري، تکريم ارباب رجوع و ...
کم توجهي نسبت به مقوله مديريت فرهنگ سازماني در بين مسئولين و بروز برخی از رفتارها(نظير قانون-گريزي) از جانب آنها که اثرات مخربي بر فرهنگ سازماني دارد.
عدم تطبيق قوانين و مقررات اداري و استخدامي براي ارتقاي فرهنگ سازماني.


 موضوعات استراتژيک
1- الگو و ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني مطلوب.
2- سنجش، برنامه‌ريزي و ارتقاء فرهنگ سازماني.

 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- الگو و ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني
1-1- طراحي الگوي مطلوب فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي- ايراني و کرامت انساني.
1-2- تبيين عوامل و ويژگي¬هاي فرهنگ سازماني مطلوب.

موضوع استراتژيک2- سنجش، برنامه‌ريزي و ارتقاء فرهنگ سازماني
2-1- سنجش و آسيب‌شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و کارکنان و اصلاح قوانين و مقررات.
2-2- راهبري استقرار، نظارت و سنجش فرهنگ سازماني.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >