صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري

1393/1/30 0:0

7- صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري
 هدف
حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی- ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد.

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
شفاف‌سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاکيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح(بند 18)
حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري(بند 23)
قانون‌گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب‌رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در کليه فعاليت‌ها(بند 20)
خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايت‌مندي و اعتماد مردم(بند 17)
ارتقاي سلامت اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلّفات(بند 24)
نهادينه‌سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال(بند 21)

 اهم چالش هاي اساسي
- صیانت از حقوق مردم
کمی آگاهی مردم از حقوق متقابل خود و دولت در نظام اداري.
ناکافی بودن برنامه صيانت از حقوق مردم و تکريم آنان.
عدم بهره¬گيري از نتايج نظر سنجي مردم در ابقاء، انحلال، ارتقاء و ... واحدهاي اداري و رفتار استخدامي کارکنان.
ناکافی بودن قوانين موجود محکم براي جبران خسارت¬هاي مادي و معنوي به مردم از محل عملکرد دستگاه¬هاي اجرايي و کارکنان.
- سلامت اداری
عدم عزم و اهتمام لازم برای اجرای قوانین و تکالیف مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری.
عدم وجود شاخص سنجش سلامت و فساد اداري و در نتيجه عدم اندازه گيري صحیح آن.
فقدان برنامه عملياتي دستگاهي براي ارتقاي سلامت و پيشگري از فساد اداري.
نارسايي قوانين و مقررات موجود در زمينه پيشگيري و برخورد با فساد اداري.

 موضوعات استراتژيک
1- تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري.
2- برنامه‌هاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم.
3- شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سلامت و مقابله با فساد اداري.
4- برنامه و راهکارهاي ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامه¬ها.


 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري
1-1- تعيين پارادايم، مفاهيم و مصاديق عمومي حقوق متقابل مردم و دولت مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و کرامت انساني.
1-2- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه توسط هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس مصاديق عمومي حقوق مردم.

موضوع استراتژيک2- برنامه‌هاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم
2-1- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف، سياست‌ها، اقدامات و ...
2-2- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه‌ها و تشويق و تنبيه.
2-3- تدوين نظام‌نامه جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
2-4- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.
2-5- سنجش و اندازه‌گيري ميزان رضايت‌مندي مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاه‌هاي اجرايي و تکريم ارباب‌رجوع.
2-6- رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي، اطلاع‌رساني و انتشار نتايج سنجش‌ها براي عموم مردم.

موضوع استراتژيک3- شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سلامت و مقابله با فساد اداري
4-1- تعيين پارادايم، طراحي مدل مفهومي و تهيه نقشه جامع توسعه سلامت اداري.
4-2- تدوين مدل و ضوابط پايش و سنجش سلامت و فساد اداري.

موضوع استراتژيک4- برنامه و راهکارهاي ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامه¬ها
4-1- راهبري و برنامه‌ريزي استقرار نقشه جامع متناسب با نقش و سهم هر يک از فعالان.
4-2- تنظيم برنامه اجرايي دستگاهي و راهبري استقرار آن.
4-3- بازنگري در قوانين و مقررات با رويکرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.
4-4- سنجش شاخص‌ها و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.
4-5- تعيين وضعيت و جايگاه کشور در منطقه و جهان در حوزه سلامت و فساد اداري.
4-6- رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي و اعمال سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >