نظارت و ارزیابی

1393/1/30 0:0


1- نظارت و ارزیابی
 هدف
کسب اطمینان از صحت فرایند برنامه¬ریزی و مدیریت اجرای برنامه¬ها در راستای تحقق اهداف چشم انداز کشور.

 سياست‌هاي کلي نظام اداري
کارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه‌سازي اطلاعات (بند 25)

 اهم چالش هاي اساسي
ناکارآمدی نظام¬ نظارت استراتژیک(کنترل تحقق چشم انداز و سیاست های کلی نظام) و عدم تعیین جایگاه کشور در سطوح منطقه¬ای و بین المللی.
ناکارآمدی نظام¬های نظارتی در برنامه¬های میان مدت و کوتاه مدت و موضوعات مهم نظام اداری نظیر بهره¬وری و کیفیت، شفافیت، سلامت، پاسخگوئی و مشارکت مردم.
نظام¬مند نبودن سازوکارهای نظارت مردم و تشکل¬ها بر دولت.
حاکمیت تفکر کنترل فرایندها به جای کنترل محصول و نتایج در قوانین نظارتی کشور.
عدم تقسیم کار صحیح بین سازمان¬ها و مراجع نظارتی.
کم توجهی به اعمال نتایج نظارت و ارزیابی در نظام¬های مدیریتی.
 موضوعات استراتژيک
1- ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشم انداز و سیاست¬های کلی نظام) .
2- نظارت و ارزیابی برنامه¬های 5 ساله توسعه کشور.
3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه¬های اجرایی.
4- نظام¬مند نمودن نظارت مردم و تشکل¬ها بر دولت.
5- نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهره¬وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم.

 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشم انداز و سیاست های کلی نظام)
1-1-تدوین معیارها، شاخص¬ها و روش ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(برنامه بلند مدت) و سنجش سالانه آن.
1-2-مقایسه نتایج و تحلیل دوره¬ای آن و ارائه گزارش به مراجع مربوط.

موضوع استراتژيک2- نظارت و ارزیابی برنامه های 5 ساله توسعه کشور
2-1- تدوین الگو و نظام ارزیابی برنامه های 5 ساله توسعه کشور.
2-2- پایش و راهبری ارزیابی اجرای برنامه¬ها.
2-3- بررسی نتایج هر دوره ارزیابی و مقایسه همراستایی آن با مسیر تحقق برنامه بلند مدت کشور.


موضوع استراتژيک3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
3-1- تدوین نظام مدیریت عملکرد برای دستگاه¬های اجرایی.
3-2-راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه¬های اجرایی.
3-3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه¬های اجرایی و تدوین گزارش¬های سالانه از نتایج عملکرد.
3-4- نظارت بر اقدامات اصلاحی، تشویقی و تنبیهی دستگاه¬های اجرایی با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد و تدوین گزارش.

موضوع استراتژيک4- نظام¬مند نمودن نظارت مردم و تشکل¬ها بر دولت
4-1- ایجاد سازوکارهای دریافت، بررسی و بازخورد گزارش¬های برگرفته از نظارت مردم و تشکل¬ها بر دولت.
4-2- مقایسه گزارش های حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاه¬های اجرایی با گزارش های دریافتی از مردم و تشکل¬ها و تدوین گزارش¬های تحلیلی.

موضوع استراتژيک5- نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهره¬وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم)
5-1- تعیین موضوعات محوری نظام اداری و تدوین نظام ارزیابی هر یک از موضوعات محوری.
5-2- راهبری و ایجاد زیرساخت¬های استقرار نظام ارزیابی هر یک از موضوعات محوری.
5-3- نظارت بر ارزیابی هر یک از موضوعات محوری و رصد روند آن¬ها و تحلیل هر موضوع.


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >