راهنمای نحوه تهیه مستندات تجربی

1393/9/4 0:0

بسمه تعالی
نحوه تهیه مستندات تجربی کارکنان 

جهت ارتقاء به رتبه عالی


الف - تجربیات بایستی مرتبط با پست سازمانی کارمند و بر اساس محورهای 9 گانه زیر تهیه و تنظیم گردد.
ب- مستند تجربی حداقل در 100 صفحه A4  تهیه و تنظیم گردد.
ج- مستند تجربی با فونت 14 و قلم بلوتوث در فایل WORD  و حجم حداکثر  9/3 مگابایت تهیه گردد.

توجه - ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ، ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿه ﻣﺴﺘﻨﺪات، و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﺠﺎرب ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
1- ﻣﻘﺪﻣﻪ: در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺴﺖ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽ در 24 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻞ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
2-ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ:در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ،آﻣﺎرﻫﺎ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
3-روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر: روﺷﻬﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ، ﻧﻈﺎرت، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ،واﮔﺬاري و ﻏﯿﺮه.
4-ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺠﺎرب: ﺑﯿﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ، ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ، ﻣﻠﯽ ، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
5-ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺠﺎرب: در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم و ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ پیشنهادات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻫﺮﭼه ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
6- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ: ﺑﯿﺎن و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ، اراﺋﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ (ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﯽ ) ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻋﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎرب.
7-اقداﻣﺎت ﺧﺎص: اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ، اﺧﺘﺮاع، ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﮐﺸﻮري.
8-ﺑﯿﺎ ن ﻧﮑﺎت وﯾﮋه ﮐﻠﯿﺪي : ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل ﯾﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
9-اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ. 

 


تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه


   
تعداد بازدید:   ۱۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >