چك ليست تكريم ارباب رجوع _ مراكز بهداشتي


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

كد شهرستان پايش كننده *

نام شهرستان پايش كننده *

نوع واحد پايش كننده *
        
نام شهرستان پايش شونده *

نوع واحد پايش شونده *
              
نام واحد پايش شونده *

تاريخ بازديد *

دوره پايش(ارزيابي) *
    
سال ارزيابي(ارزيابي) *

نصب نام و نام خانوادگي و پست سازماني افراد *
(اطلاع رساني)

        
تهيه شرح وظايف كاركنان *
(اطلاع رساني)

        
در دسترس بودن مدارك و فرم هاي مورد عمل *
(اطلاع رساني)

        
نصب تابلوهاي راهنمايي در مبادي ورودي و در معرض ديد مردم *
(اطلاع رساني)

        
نصب فهرست خدمات قابل ارائه به مردم بر روي تابلو *
(اطلاع رساني)

        
نصب و راه اندازی تلفن گویا *
(اطلاع رساني)

        
تهیه کتاب وبروشور راهنمای مراجعین و توزیع آن بین مراجعین *
(اطلاع رساني)

        
تعيين فرد جانشين در صورت عدم حضور كارمند و اطلاع رساني در اين مورد *
(اطلاع رساني)

        
نصب منشور اخلاقي در مكان هاي مناسب *
(اطلاع رساني)

        
آموزش منشور اخلاقي به كاركنان *
(اطلاع رساني)

        
ايجاد جايگاه مناسب جهت مراجعين *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود آبسردكن *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود تلفن همگاني *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود نمازخانه مناسب *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجودانتشارات *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود خود پرداز *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود رمپ ويژه معلولين *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود آسانسور *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
آراستگي فضاي كلي سازمان *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
سرويس بهداشتي تميز و مرتب *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
تعداد فرآيندهاي مستند شده(پر مخاطب) *
(ارتقاي كيفيت)

        
تعداد روشهاي اصلاح شده كاري *
(ارتقاي كيفيت)

        
ابلاغ و بكارگيري روشهاي ارتقا داده شده *
(ارتقاي كيفيت)

        
آيا بروشور از ارائه خدمات در اختيار ارباب رجوع قرار مي گيرد؟ *
(پايش نظرسنجي)

        
آيا پرسشنامه(سامانه نظرسنجي) موجود مي باشد؟ *
(پايش نظرسنجي)

        
نحوه توزيع پرسشنامه به ارباب رجوع *
(پايش نظرسنجي)

        
غير از نظرسنجي اقداماتي جهت اخذ نظرات مراجعين صورت مي گيرد؟ *
(پايش نظرسنجي)

        
آيا واحدي مسئول رسيدگي به نظر سنجي مي باشد؟ *
(پايش نظرسنجي)

        
آيا نظرات به رئيس و مسئول بازخورد داده مي شود؟نظرات در چه مدت زماني بازخورد داده مي شود؟ *
(پايش نظرسنجي)

        
آيا از كاركناني كه مورد تعريف و تمجيد ارباب رجوع قرار مي گيرند قدرداني مي شود(چه تعداد و چه نوع تشويقاتي بعمل مي آيد؟) *
(پايش نظرسنجي)

        
آيا به كاركناني كه مورد انتقاد ارباب رجوع قرار مي گيرند اخطار داده مي شود؟(چه تعداد اخطار و چه نوع تنبيهاتي) *
(پايش نظرسنجي)

        
تناسب پوشش ظاهري با شئونات اسلامي *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
عدم مشاهده استعمال دخانيات *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
مناسب بودن رفتار پرسنل با مراجعين (مصاحبه با ارباب رجوع) *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
آگاهي كاركنان با وظايف و مسئوليتهاي شغلي *
        
حضور بموقع مديران و كاركنان در محل كار خود (استفاده از دستگاه تايمكس يا دفترحضور و غياب) *
        
برگزاري جلسات منظم طرح تكريم ارباب رجوع *
        
حضور مسئولين و رئيس واحدها در جلسه جمع بندي نتايج *
        
اقدامات برجسته و ارزنده دستگاه در خدمت رساني به مردم (خدمات غير حضوري) *
        
وجود نوبت دهي جهت واحدهاي بهداشتي (مامايي، واكسيناسيون) *
        
وجود نوبت دهي ديجيتالي جهت مراجعين آزمايشگاه *
        
پخش برنامه هاي آموزشي(فيلم، مشاوره، ...) به مراجعين حضوري *
        
ارسال پيامهاي بهداشتي به طريق نصب بلوتوث جهت مراجعين *
        
درج فرمهاي مورد نياز در سايت جهت تسهيل و آگاهي مراجعين *
        
نصب استندهاي آموزشي جهت مراجعين حضوري *
        
 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۹۲۲
 

< >