چك ليست تكريم ارباب رجوع_ خانه هاي بهداشت


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

كد شهرستان پايش كننده *

نام شهرستان پايش كننده *

نوع واحد پايش كننده *
        
نام شهرستان پايش شونده *

نوع واحد پايش شونده *
              
نام واحد پايش شونده *

تاريخ بازديد *

دوره پايش(ارزيابي) *
    
سال پايش(ارزيابي) *

نصب نام و نام خانوادگي و پست سازماني افراد *
(اطلاع رساني)

        
تهيه شرح وظايف كاركنان *
(اطلاع رساني)

        
در دسترس بودن مدارك و فرم هاي مورد عمل *
(اطلاع رساني)

        
نصب تابلوهاي راهنمايي در مبادي ورودي و در معرض ديد مردم *
(اطلاع رساني)

        
نصب فهرست خدمات قابل ارائه به مردم بر روي تابلو *
(اطلاع رساني)

        
تهیه کتاب وبروشور راهنمای مراجعین و توزیع آن بین مراجعین *
(اطلاع رساني)

        
تعيين فرد جانشين در صورت عدم حضور كارمند و اطلاع رساني در اين مورد *
(اطلاع رساني)

        
ايجاد جايگاه مناسب جهت مراجعين *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود آبسردكن *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
وجود نمازخانه مناسب *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
آراستگي فضاي كلي سازمان *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
سرويس بهداشتي تميز و مرتب *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
آيا بروشور از ارائه خدمات د ر اختيار ارباب رجوع قرار مي گيرد *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا پرسشنامه (سامانه نظر سنجي )موجود مي باشد *
(پايش نظر سنجي)

        
نحوه توزيع پرسشنامه به ارباب رجوع *
(پايش نظر سنجي)

        
غير از نظر سنجي افداماتي جهت اخذ نظرات مراجعين صورت مي گيرد *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا واحدي مسئول رسيدگي به نظر سنجي وجود دارد *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا نظرات به رئيس و مسئول باز خورد داده مي شود *
(پايش نظر سنجي)

        
نظرات در چه مدت زماني باز خورد داده مي شود *
(پايش نظر سنجي)

        
تناسب پوشش ظاهري با شئونات اسلامي *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
عدم مشاهده استعمال دخانيات *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
مناسب بودن رفتار پرسنل با مراجعين(مصاحبه با ارباب رجوع) *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
آگاهي كار كنان با وظايف و مسئوليتهاي شغلي *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
حضور بموقع مديران و كار كنان در محل كار خود(استفاده از دستگاه تايمكس يا دفتر حضور و غياب) *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۷۴۹
 

< >