چك ليست تكريم ارباب رجوع_ مراكز درماني


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

كد شهرستان پايش كننده *

نام شهرستان پايش كننده *

نوع واحد پايش كننده *
        
نام شهرستان پايش شونده *

نوع واحد پايش شونده *
              
نام واحد پايش شونده *

تاريخ بازديد *

دوره پايش(ارزيابي) *
    
سال(پايش) ارزيابي *

نصب نام و نام خانوادگي و پست سازماني افراد *
        
تهيه شرح وظايف كاركنان *
        
در دسترس بودن مدارك و فرم هاي مورد عمل *
        
نصب تابلوهاي راهنمايي در مبادي ورودي و در معرض ديد مردم *
        
نصب فهرست خدمات قابل ارائه به مردم بر روي تابلو *
        
نصب و راه اندازی تلفن گویا *
        
تهیه کتاب وبروشور راهنمای مراجعین و توزیع آن بین مراجعین *
        
تعيين فرد جانشين در صورت عدم حضور كارمند و اطلاع رساني در اين مورد *
        
نصب منشور اخلاقي در مكان هاي مناسب *
        
آموزش منشور اخلاقي به كاركنان *
        
ايجاد جايگاه مناسب جهت مراجعين *
        
وجود آبسردكن *
        
وجود تلفن همگاني *
        
وجود نمازخانه مناسب *
        
وجودانتشارات *
        
وجود خود پرداز *
        
وجود آسانسور *
        
وجود رمپ ويژه معلولين *
        
آراستگي فضاي كلي سازمان *
        
سرويس بهداشتي تميز و مرتب *
(پيش بيني فضا و امكانات)

        
تعداد فرايند هاي مستند شده(پر مخاطب) *
(ارتقاي كيفيت امتياز)

        
تعداد روش هاي اصلاح شده كاري *
(ارتقاي كيفيت امتياز)

        
ابلاغ و بكارگيري روش هاي ارتقاداده شده *
(ارتقاي كيفيت امتياز)

        
آيا بروشور از ارائه خدمات د ر اختيار ارباب رجوع قرار مي گيرد *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا پرسشنامه (سامانه نظر سنجي )موجود مي باشد *
(پايش نظر سنجي)

        
نحوه توزيع پرسشنامه به ارباب رجوع *
(پايش نظر سنجي)

        
غير از نظر سنجي افداماتي جهت اخذ نظرات مراجعين صورت مي گيرد *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا واحدي مسئول رسيدگي به نظر سنجي وجود دارد *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا نظرات به رئيس و مسئول باز خورد داده مي شود *
(پايش نظر سنجي)

        
نظرات در چه مدت زماني باز خورد داده مي شود *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا از كار كناني كه مورد تعريف و تمجيدارباب رجوع قرار مي گيرند قدر داني مي شود(جه تعداد و جه نوع تشويقاتي بعمل مي آيد) *
(پايش نظر سنجي)

        
آيا به كار كناني كه مورد انتقاد ارباب رجوع قرار مي گيرند اخطار داده مي شود(چه تعداد اخطار و چه نوع تنبيهاتي) *
(پايش نظر سنجي)

        
حضور به موقع پرسنل در شيفت *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
حضور به موقع پزشك در محل كار *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
ايا پرستار (روپوش تميز ، اتيكت ، وضع ظاهري ) در شيفت آراسته است ؟ *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
ايا پزشك (روپوش تميز ، اتيكت ، وضع ظاهري ) در محل كار آراسته است ؟ *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
آيا ويزيت بيماران بصورت فردي انجام مي شود ؟ *
(ايجاد رفتار مناسب شغلي)

        
برگزاری جلسات منظم طرح تکریم ارباب رجوع *
(ارزيابي اجراي طرح تكريم)


برگزاری جلسات منظم طرح تکریم ارباب رجوع --- *
(ارزيابي اجراي طرح تكريم)

        
حضور مسولین و رییس واحد در جلسه جمع بندی نتایج *
(ارزيابي اجراي طرح تكريم)

        
وجود ويلچر، برانكارد مجهز *
(اقدامات برجسته)

        
وجود ترالي احيا و تجهيزات *
(اقدامات برجسته)

        
محل شارژ تلفن همراه *
(اقدامات برجسته)

          
دسترسي به داروخانه شبانه روزي *
(اقدامات برجسته)

        
دسترسي آسان به درب اورژانس *
(اقدامات برجسته)

        
وجود فضاي سبز مناسب و پاكيزه *
(اقدامات برجسته)

        
ديوارها و كف سالنها قابل شستشو مي باشد *
(اقدامات برجسته)

        
وجود سيستم HIS فعال *
(اقدامات برجسته)

        
 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۸۱۶
 

< >