شوراي تحول اداري

1391/8/2 0:0

اعضای شورای تحول اداری دانشگاه عبارتند از:
- جناب آقاي دکتر حيدري- رياست محترم دانشگاه ورئيس شوراي تحول اداري
- جناب آقاي دکتر بيژني- معاون توسعه مديريت و منابع
- جناب آقاي دکتر استوار- معاون پژوهشي
جناب آقاي دكترخواجه ئيان-معاون اموربهداشتي ورئيس مركزبهداشت استان
جناب آقاي دكتررئيسي-معاون اموردرمان
-جناب آقاي مهندس محمد گزيري- دبيرشوراي تحول اداري
- جناب آقاي عبدالرضا محبوبي- مديرمنابع انساني
- جناب آقاي حمزه اندرخورند- مديرامورمالي
دبیرخانه شورای تحول اداری در اداره نوسازي و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع مستقر است. شرح وظایف این دبیرخانه عبارت است از:
- جمع آوري آمار و اطلاعات و تهيه گزارش برنامه هاي ده گانه تحول اداري در دانشگاه
- مشاركت در تدوين برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت تحول اداری
- اجراي فرآيند جشنواره شهيدرجايي با همكاري ساير حوزه هاي مرتبط
- پيگيري برگزاري جلسات كميته هاي تحول اداری
- تجزيه و تحليل اطلاعات عملكرد برنامه تحول اداري و مصوبات مربوط و ارائه پيشنهادات به كميته هاي تحول اداري و واحدهاي ذيربط
- برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي مرتبط
- همكاري در اجراي تحقيقات موردنياز و مشاركت در اجراي آن
- ارزيابي عملكرد برنامه تحول اداري در دانشگاه
- به روزرساني وب سايت شوراي تحول اداری


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >