معرفي اداره نوسازي و تحول اداري

1391/8/2 0:0

ماموريت:
توسعه مدل ها،رويكردها وروشهاي مناسب ساختاري ومديريتي،همگام با سايرعناصرعلمي واجرايي
وظايف:
مطالعه ،بررسي،ارائه راهكاردرخصوص مفاهيم مرتبط با دانشگاه
تهيه سياستها وخط مشي هاي اجراي تحول درنظام اداري دانشگاه
بررسي وارائه فرآيندها ،شيوه ها وابزارهاي مناسب درخصوص بهبود مستمركيفيت
استقرارالگوي مديريتي متناسب با نظام سلامت
پياده سازي نظام مديريت ،ساختاروتشكيلات مصوب
استقرار طرح تكريم ارباب رجوع درسطح دانشگاه
استقرارمديريت ارزيابي عملكرد وسنجش عملكرد
استقراركامل نطام آموزش ضضمن خدمت
ارائه خدمات اطلاع رساني ،مشاوره ،هدايت وپاسخگويي
ارزيابي وبازنگري مستمرعملكرد
استقرارمديريت بهره وري ونظام پيشنهادات
عناوين كارشناسي:
برنامه ريزي عملياتي
پايش ونظارت
توسعه وتحول سازماني
فرآيندها وبهبودسيستمها وفن آوري اطلاعات
كاهش تصدي گري 


   
تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >