شبكه راهبردي

1392/2/25 0:0

وظايف و اختيارات شوراهاي تحول اداري دستگاه هاي اجرايي عبارت است از
-  برنامه ريزي اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب شورايعالي اداري و ستاد برنامه ريزي تحول اداري.
- مطالعه، بررسي و تهيه طرح ها و برنامه هايتحول اداري وزارتخانه در چارچوب سياستهاي ابلاغي شورايعالي اداري و ستاد برنامهريزي تحول اداري جهت ارائه به مراجع ذيربط.
- مطالعه، تدوين و تصويب استانداردهاي انجام كار در مشاغل تخصصي دستگاه.
- تدوين و بهسازي روش ها و فرآيند كنترل كيفيت انجام كار و نظارت بر تحقق آنها.
- بررسي و تعيين ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني دستگاه ذيربط جهت ارائه به ستاد برنامه ريزي تحول اداري و ریاست جمهوری
- تدوين و اجراي برنامه هاي ارتقاء كارايي، بهره وري و مديريت سازمان مربوط.
- تصويب طرح ها و برنامه هاي خاص اصلاح اداري وزارتخانه يا سازمان در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي و بر اساس اختيارات ومصوبات مربوط
- ارائه نظرات كارشناسي به ستاد برنامه ريزي تحول اداري از طريق بررسي و مطالعه طرح هاي ارجاعي.
- تهيه و ارائه گزارش تحليلي ادواري از اجراي برنامه تحول اداري به ستاد برنامه ريزي تحول اداري
همكاري، پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات ستاد برنامه ريزي تحول اداري دروزاتخانه
- هدايت كميسيون هاي تحول اداري سازمانهاي وابسته يا تابعه


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >