مستند سازي و ارتقاء فرآيندها

پر كردن فيلدهاي ستاره دار الزامي است.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

كد فرآيند
*


نام فرآيند *
*


آيا فرآيند ارتقاء يافته است؟ *
*

    
نوع فرآيند *
*


شرح فرآيند *
*


نحوه اجراي فرآيند
*


صاحب فرآيند(مسئول اجراي فرآيند) *
*


نام واحد *
*


نوع واحد *
*

        
نام شهرستان *
*


نام معاونت
در صورت انتخاب نوع واحد ستاد اين فيلد تكميل گردد.


واحدهاي همكار *
*


مدت زمان اجرا *
*


زمان تكرار فرآيند *
*


هزينه اجراي فرآيند *
*(عناوين هزينه ها و جمع كل هزينه ها ذكر گردد)


ارباب رجوع *
*

    
تاريخ آخرين ويرايش فرآيند *
*


موارد ارتقاء يافته *
*


زمان كاهش يافته در ارتقاء فرآيند *
*


هزينه كاهش يافته در ارتقاء فرآيند *
*(عناوين هزينه ها و جمع كل هزينه هاي كاهش يافته ذكر گردد)


نحوه اجرا ي فرآيند *
*

      
قوانين و دستورالعملها

نمودار فرآيند اوليه *
*


نمودار فرآيند ارتقاء يافته

جدول پاسخگويي فرآيند اوليه *
*


جدول پاسخگويي فرآيند ارتقاء يافته

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱۱
 

< >