فهرست همه مطالب
1 2
گزارش برنامه تحول در نظام اداري كشورمنطقي نمودن اندازه دولتاصلاح ساختارهاي تشكيلاتياصلاح نظامهاي مديريتيآموزش و بهسازي نيروي انسانياصلاح نظامهاي استخدامياصلاح فرآيندمباني 5Sتفكرهوش معنوي سازماناستراتژي اثربخش8 گام تحولفرآيندفلوچارت به چه كاري مي آيد؟لزوم پياده سازي مديريت فرآيند محورجزوه آموزشي سامانه نظام پيشنهادات دانشگاه علوم پزشكي بوشهرقانون ماليات بر ارزش افزوده ضميمه جزوه ماليات آزمون ديوان محاسبات
مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیر مستقیم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می گردد.هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است.


يارانه ها
یارانه های که برای تثبیت قیمت مصرف کنندگان و یا تضمین قیمت تولید کننندگان پرداخت می شود


قانون ديوان محاسبات کشور 1
هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال


قانون ديوان محاسبات کشور 2
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود


1 2
< >