کمیته سرمایه انسانی

1398/8/22 0:0

 كميته سرمايه انساني

اين كميته براي اجراي برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/01/1393 شوراي عالي اداري) و موضوعات برگرفته از قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات ذيربط از جمله برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني، طبقه‌بندي مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزيابي عملكرد كاركنان تشكيل مي شود.

كميته سرمايه انساني با توجه به تنوع وظايف مي تواند حداكثر دو كارگروه تخصصي تشكيل دهد.

اهم وظايف كميته سرمايه انساني

1-     طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت سرمايه انساني دستگاه و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

2-     تدوين و راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيروي انساني دستگاه در بستر فناوري اطلاعات .

3-     طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني دستگاه .

4-     استاندارد سازي كميت نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه ( كاهش نيروهاي مازاد و تامين نيروهاي مورد نياز ) و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

5-     اتخاذ تصميم براي جذب نيروهاي مورد نياز قبل از اعلام به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

6-     اتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت كارمندان آزمايشي به قطعي مطابق قوانين و مقررات مربوط.

7-     اتخاذ تصميم در مورد تمديد قرارداد كارمندان پيماني و قراردادي مطابق قوانين و مقررات مربوط.

8-     اتخاذ تصميم در مورد بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384.

9-     نظارت بر حسن اجراي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري .

10- تنظيم پيشنهاد براي اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل اختصاصي دستگاه

11- تصويب برنامه هاي آموزشي كاركنان دستگاه مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت.

12- نظارت بر اجراي برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه با هدف جانشين پروري

13- استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران مبتني بر مقررات مربوط

14- اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقاي شغلي كارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط.

15- تصويب برنامه رفاهي كاركنان متناسب با منابع و اعتبارات ساليانه دستگاه.

اعضاي كميته سرمايه انساني

·         معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه – رييس

·         مدير يا مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

·         مدير يا مسئول واحد آموزش

·         معاونين يا مديران تخصصي دستگاه حسب مورد

·         يكي از مديران كل واحد هاي استاني به انتخاب رييس شورا

·         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته، در دفتر توسعه منابع انساني يا عناوين مشابه انجام مي شود.

اعضا کمیته

نام و نام خانوادگی اعضا کمیته

سمت

آقای دکتر حیدر عزیزنژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

آقای  محمد علی پولادی   

مدیر منابع انسانی   

آقای مهندس احمد آخوندی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

آقای حسین دلخواه  

معاون اجرایی معاونت بهداشتی

خانم فرزانه مهدوی

مسئول واحد آموزش معاونت درمان   

خانم  سیده لیلا حسینی   

مسئول کارگزینی دانشگاه   

اقای عباس محبوبی  

رئیس گروه امور پژوهشی

اقای مسعود اسدی

رئیس اداره امور عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه

 


تاریخ بروز رسانی:   14 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >