كميته مديريت عملكرد

1398/8/22 0:0

كميته مديريت عملكرد

اين كميته براي اجراي برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري) و فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي سازماني و دستگاه ها تشكيل مي گردد.

اهم وظايف كميته مديريت عملكرد

1.     راهبري استقرار نظام مديريت عملكرد دستگاه.

2.     تدوين معيار ها ، شاخص ها و روش ارزيابي برنامه هاي دستگاه( بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت).

3.     مقايسه نتايج ارزيابي ها و تحليل دوره اي آن ها و ارايه گزارش به شورا.

4.     تهيه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشكل ها بر دستگاه.

5.     تعيين موضوعات محوري نظام اداري نظير، بهره وري و كيفيت ، شفافيت، پاسخگويي و مشاركت مردم.

تعريف روش سنجش هر يك از موضوعات فوق ، تحليل عملكرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.

اعضاي كميته مديريت عملكرد

·         رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و يا معاون توسعه مديريت دستگاه – رييس

·         مدير واحد مديريت عملكرد دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

·         معاونين و مديران تخصصي دستگاه حسب مورد

·         يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شورا

·         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته، در دفتر مديريت عملكرد يا عناوين مشابه انجام مي شود.

اعضا کمیته

نام و نام خانوادگی اعضا کمیته

سمت

آقای دکتر حیدر عزیزنژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

آقای دکتر فرامرز کشکولی  

رئیس دبیرخانه دائمی هیات امنا  

آقای دکتر قاسم برجوئی  

معاونت بهداشتی دانشگاه

آقای مهندس احمد آخوندی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

آقای  علی حیدری  

کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان  

خانم  فرحناز کمالی  

رئیس دانشکده پرستاری و مامائی  

اقای عباس محبوبی  

رئیس گروه امور پژوهشی

اقای مسعود اسدی

رئیس اداره امور عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه

 


تاریخ بروز رسانی:   14 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >