کمیته کارگروه راهبری توسعه مدیریت

1402/4/14 0:0

مصوبه: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۳۱/1393/4 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی‌نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۰/206/93 مورخ 20/۱/1393 رئیس‌جمهور و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجراء ابلاغ می‌شود.

ضروری است، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران محترم نسبت به اجرای مصوبه اهتمام نموده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شورای عالی اداری ارایه نماید.      رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

 

ماده 1(تركيب اعضا در سطح وزارتخانه)

در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت، به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

·          وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ـ رئیس

·          معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه ـ دبیر

·          نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

·          حداقل ۲ نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا

·          حداقل یکی از رؤسای دستگاه‌های وابسته به انتخاب رئیس شورا

·          رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه

·          یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رئیس شورا

·          مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه

·          مسئول واحد فناوری اطلاعات دستگاه

·          دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی به انتخاب و حکم رئیس شورا

·          سایر معاونین و رؤسای دستگاه‌های وابسته حسب مورد

تبصره ـ وزراء و رؤسـای سازمان‌ها موظـفند، با توجه به اهمیت موضوع نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری منظم جلسات اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که دبیرخانه شورا ضمن ارسال صورتجلسات از طریق شبکه دولت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تصمیمات را برای اطلاع عموم در سایت دستگاه بارگذاری نماید

ماده2 (تركيب اعضا در سطح استان)

به منظور تحقق اهداف مندرج در این مصوبه در سطح دستگاه‌های اجرایی استان، شورای راهبری توسعه مدیریت استان در تمام استانداری‌ها، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

·          استاندار ـ رئیس

·          معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ـ دبیر

·          نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

·          معاون برنامه‌ریزی استانداری

·          ۴ نفر از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی یا رؤسای دانشگاه استان به انتخاب استاندار

·          یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان به انتخاب استاندار

·          شهردار مرکز استان

·          مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری

·          مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری

·          دو نفر صاحب‌نظر در زمینه‌های مختلف مدیریتی به انتخاب استاندار

·          مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان حسب مورد

تبصره۱ـ به موجب اختیارات شورای عالی اداری مندرج در بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشکیل این شورا، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری موضوع بند «هـ» ماده ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران، منحل می‌شود.

تبصره۲ـ استانداران موظفند حداقل هر ۳ ماه یک بار، جلسه شورای راهبری توسعـه مدیریـت اسـتان را برگـزار نموده و صورتجـلسات آن را از طـریق شـبکه دولـت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال نمایند و تصمیمات متخذه را در سایت استانداری برای اطلاع عموم بارگذاری نمایند.

ماده۳

واحـدهای اجرایی استان می‌تـوانند به منظور اجـرای وظایف فوق، نسبت به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت با عضویت: رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کارگروه، نماینده استـاندار، معاونان واحد اسـتانی و یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رئیس کارگروه به عنوان عضو، اقدام نمایند.

ماده۴

شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها و استان‌ها می‌توانند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند. با تشکیل این کمیته‌ها، تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های موضوعی که در مقررات ذی‌ربط برای حل و فصل مسائل اداری و مدیریتی پیش‌بینی شده‌اند، منحل می‌شوند.

ماده۵

این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره ۵۹۵۸/۱۲/۱ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۷۷ شورای عالی اداری و ۴۳۶۳/۱۱ تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و ۲۹۰/۱۳.ط تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ و ۴۴۴۳۹/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای عالی اداری می‌شود.

 

 

ساماندهي كميته‌هاي‌تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري

به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شوراي عالي اداري، موضوع ساماندهي كميته‌هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري، عناوين، تركيب و شرح وظايف كميته هاي مذكور به شرح ذيل است و با ايجاد اين كميته ها، تمامي كميته ها و كارگروه هاي موجود كه براي بررسي و تصميمم گيري در مورد موضوعات مذكور در شرح وظايف كميته هاي پنجگانه تشكيل شده ا ند، منحل مي گردد.

عناوين كميته‌هاي‌تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري

  1. كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي
  2. كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي
  3. كميته سرمايه انساني
  4. كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
  5. كميته مديريت عملكرد

ملاحظات لازم الرعايه

  1.   با تشكيل كميته‌هاي فوق‌الذكر، كميته‌ها و كارگروه‌هايي كه وظايف مشابه دارند حذف مي‌شوند. نظير: كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل، كميته راهبري آموزش و توانمندسازي، كارگروه كاهش تصدي‌هاي دولت،كميته ارزيابي عملكرد كارمندان، كميته ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، كميته سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان آزمايشي و ....
  2.    نماينده معاونت در شوراي راهبري توسعه دستگاه، واجد تمام اختياراتي است كه نمايندگان معاونت در شوراها،كميته ها يا كارگروه هاي پيشين داشته اند و بدين ترتيب حسب موضوع در كميته هاي مربوط عضويت دارد.
  3.     شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه در صورتي كه ضرورت بداند مي تواند مدير تخصصي ذيربط را با حق راي و يا بدون حق راي به عضويت كميته مربوط انتخاب نمايند.

 اعضا کمیته

 

نام و نام خانوادگی اعضا کمیته

سمت

آقای دکتر حیدر عزیزنژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

آقای دکتر قاسم برجوئی فرد    

معاون بهداشتی دانشگاه    

اقای دکتر احمد یزدانپناه

معاون درمان دانشگاه

آقای دکتر مرادعلی فولادوند

معاون محترم آموزشی

آقای دکتر حسین قائدی

معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر یحیی رضایی

معاون دارو و غذا

خانم دکتر اکرم فرهادی

معاون تحقیقات و  فناوری اطلاعات

آقای محسن صحرانورد

مشاور اجرائی و رئیس حوزه ریاست دانشگاه

 

کلمات کلیدی:
کارگروه.     راهبری.     مدیریت.     توسعه        

تاریخ بروز رسانی:   14 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >