فرآیند مدیریت توسعه و تحول اداری

1402/6/5 0:0

فرآیند ثبت اطلاعات و آمار واگذاری در سامانه سیناسا

فرآیند صدور موافقت با افزایش یا کاهش حجم تمدید و اجاره امور

فرآیند بررسی و تصویب پیشنهادهای واصله به دبیرخانه کمیته

فرآیند صدور مجوز تجدید جدید برای اولین بار واگذاری امور

فرآیند احصاء مستندسازی و بهبود روش های انجام کار

فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه در راستای جشنواره شهید رجایی

فرآیند اعمال تغییرات تشکیلاتی

فرایند برنامه ریزی بازدید و نظارت گروه های کارشناس مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری از واحدهای تابعه

فرآیند حذف پست های سازمانی 46-14 با نامه از چارت تشکیلاتی

فرایند ایجاد پست با نام در واحدهای تابعه برای ایثارگران ، جانبازان و آزادگان

فرایند تبدیل پست سازمانی به لحاظ اخذ مدرک تحصیلی

فرآیند حذف و ایجاد پست سازمانی

فرآیند تدوین توسعه تشکیلات تفضیلی ستاد

فرآیند تدوین توسعه تشکیلات تفضیلی شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت

فرآیند تدوین توسعه تشکیلات تفضیلی دانشکده

فرایند آزاد سازی پست های سازمانی واحد های تابعه از بلوکه استخدام

فرآیند احتساب سوابق تجربی بخش دولتی و غیر دولتی

فرآیند احتساب مدرک تحصیلی برون تغییر عنوان پست سازمانی

فرآیند ارتقا رتبه پایه ارشد و خبره

فرآیند ارتقا طبقه استحقاقی کمیته اجرایی

فرآیند تغییر عنوان پست سازمانی بدون احتساب مدرک تحصیلی

فرآیند تغییر عنوان کارکنان قرارداد کار مشخص

فرآیند تغییر عنوان پست سازمان به لحاظ احتساب مدرک تحصیلی

فرآیند ارتقا رتبه عالی

فرآیند احتساب مدرک کارکنان قرارداد کار مشخص

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   12 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >