کمیته سرمایه انسانی

1398/8/22 0:0

 كميته سرمايه انساني

اين كميته براي اجراي برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/01/1393 شوراي عالي اداري) و موضوعات برگرفته از قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات ذيربط از جمله برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني، طبقه‌بندي مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزيابي عملكرد كاركنان تشكيل مي شود.

كميته سرمايه انساني با توجه به تنوع وظايف مي تواند حداكثر دو كارگروه تخصصي تشكيل دهد.

اهم وظايف كميته سرمايه انساني

1-     طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت سرمايه انساني دستگاه و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

2-     تدوين و راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيروي انساني دستگاه در بستر فناوري اطلاعات .

3-     طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني دستگاه .

4-     استاندارد سازي كميت نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه ( كاهش نيروهاي مازاد و تامين نيروهاي مورد نياز ) و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

5-     اتخاذ تصميم براي جذب نيروهاي مورد نياز قبل از اعلام به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

6-     اتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت كارمندان آزمايشي به قطعي مطابق قوانين و مقررات مربوط.

7-     اتخاذ تصميم در مورد تمديد قرارداد كارمندان پيماني و قراردادي مطابق قوانين و مقررات مربوط.

8-     اتخاذ تصميم در مورد بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384.

9-     نظارت بر حسن اجراي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري .

10- تنظيم پيشنهاد براي اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل اختصاصي دستگاه

11- تصويب برنامه هاي آموزشي كاركنان دستگاه مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت.

12- نظارت بر اجراي برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه با هدف جانشين پروري

13- استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران مبتني بر مقررات مربوط

14- اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقاي شغلي كارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط.

15- تصويب برنامه رفاهي كاركنان متناسب با منابع و اعتبارات ساليانه دستگاه.

اعضاي كميته سرمايه انساني

·         معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه – رييس

·         مدير يا مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

·         مدير يا مسئول واحد آموزش

·         معاونين يا مديران تخصصي دستگاه حسب مورد

·         يكي از مديران كل واحد هاي استاني به انتخاب رييس شورا

·         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته، در دفتر توسعه منابع انساني يا عناوين مشابه انجام مي شود.


تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >