كميته توسعه‌دولت الكترونيك و هوشمندسازي

1398/8/22 0:0

كميته توسعه‌دولت الكترونيك و هوشمندسازي

اين كميته با تركيب و وظايف مذكور در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/06/1393 شوراي عالي فناوري اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/06/1393 شوراي عالي اداري ابلاغيه رئيس جمهور محترم براي اجراي نقشه راه دولت الكترونيك (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداري) تشكيل مي شود.

اهم وظايف كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي

1.     تهيه برنامه عملياتي توسعه خدمات الكترونيك دستگاه شامل : اهداف ، اولويت ها ، زمان بندي در سه سطح اطلاع رساني ، تعاملي و تراكنشي و پيشنهاد آن به كميسيون راهبري دولت الكترونيك و راهبري استقرار آن پس از تصويب .

2.     برنامه ريزي براي مستند سازي و تهيه شناسنامه خدمات الكترونيكي دستگاه و راهبري اجراي برنامه .

3.     تعيين اولويت براي اصلاح فرايند هاي سرويس گرا مبتني بر نقشه فرايند هاي دستگاه .

4.     تصويب راهبردها و برنامه توسعه دسترسي مردم به ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان ، مجتمع هاي خدمات اداري و ...

5.     راهبري و نظارت بر پورتال و درگاه هاي خدمات رساني دستگاه و ارزيابي و رتبه بندي به آن ها.

6.     مديريت تعامل دستگاه با ساير دستگاههاي اجرايي براي ايجاد پنجره واحد خدمات مشترك

7.     راهبري اجراي آموزش مديران ، كاركنان و كارشناسان واحد فناوري اطلاعات دستگاه و كارگزاران ارايه خدمات دولتي

8.     راهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمند سازي مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي.

9.     امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته ، توسط دفتر فناوري اطلاعات يا عناوين مشابه انجام مي شود.


تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >