كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

1398/8/22 0:0

     كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

اين كميته با تركيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذكور ، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري) ، احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات ، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشكيل مي شود.

اهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

·         تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه.

·         تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف، سياست ها، اقدامات و ....

·         بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه.

·         راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.

·         تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع.

·         تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن.

·         بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.

·         تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.

·         سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.

·         راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد يا واحدها و عناوين مشابه انجام مي شود .

اعضا کمیته

نام و نام خانوادگی اعضا کمیته

سمت

آقای دکتر محسن صحرانورد

مشاور اجرائی و رئیس حوزه ریاست دانشگاه

آقای مهندس احمد آخوندی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

آقای محمد علی پولادی

مدیر منابع انسانی دانشگاه

آقای علی کشاورز

مدیر حراست دانشگاه

آقای حمزه اندرخورند

مدیر امور مالی دانشگاه

آقای شجاع قائدی بهجانی

دبیر هیئت بدوی و تخلفات اداری دانشگاه

آقای سیدمجید حسینی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

آقای مهندس حسین دانایی

مسئول رسیدگی به شکایات معاونت بهداشتی

آقای مسعود اسدی

مدیر اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه

آقای عبدالرسول عباسی

مدیریت دفتر پرستاری دانشگاه

آقای دکتر محمود جمی

مدیر معاون درمان دانشگاه

خانم سمیه عباس پور

کارشناس برنامه ریزی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 


تاریخ بروز رسانی:   14 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >