كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

1398/8/22 0:0

     كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

اين كميته با تركيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذكور ، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري) ، احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات ، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشكيل مي شود.

اهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

·         تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه.

·         تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف، سياست ها، اقدامات و ....

·         بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه.

·         راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.

·         تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع.

·         تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن.

·         بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.

·         تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.

·         سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.

·         راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد يا واحدها و عناوين مشابه انجام مي شود .


تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >