سومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

30 بهمن 1401
برونسپاری بوفه بیمارستان امام خمینی کنگان و کلینیک دندانپزشکی خدمات جامع سلامت