شهید


20 اسفند 1402
جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی)

 

19 ارديبهشت 1402
کارگروه راهبری توسعه مدیریت
برگزاری اولین کار گروه راهبری توسعه مدیریت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با موضوع جشنواره شهید رجایی

 

25 بهمن 1401
کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی
دومین جلسه آسیب شناسی جشنواره شهید رجایی

 

18 دی 1398
نشست اعضای کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان و همچنین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با موضوع آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی در سال 97 برگزار گردی ...

 

16 شهريور 1398
تقدیر از مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان دانشگاه برتر در جشنواره شهید رجایی سال 98 در همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای علوم پزشکی کشور
پنجمین همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای علوم پزشکی با حضور معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در دانشگاه ایران برگزار شد و طی آن از مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.

 

12 تير 1397
جشنواره شهید رجایی- کارمند نمونه

 
 
 
< >