جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی)

20 اسفند 1402


جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) باحضوردکتر حسن ابراهیمی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دکتر فرهادی معاون توسعه مدیریت ومنابع و مدیر توسعه سازمان وتحول اداری وکارشناس تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) و به منظور برنامه ریزی صحیح جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین دستگاه های اجرایی ، جلسه هم اندیشی با عنوان "بررسی و تجزیه و تحلیل آسیب شناسی شاخص های عمومی و اختصاصی" در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید. در این جلسه به بررسی چالش های جشنواره شهید رجایی پرداخته شد ومقرر گردید با همکاری مدیریت های معاونت توسعه و سایر معاونت های دانشگاه، اقدامات لازم در راستای رفع چالش های و حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برنامه ریزی و اجرا گردد.
جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) باحضوردکتر حسن ابراهیمی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دکتر فرهادی معاون توسعه مدیریت ومنابع و مدیر توسعه سازمان وتحول اداری وکارشناس تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهربرگزارشد. به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) و به منظور برنامه ریزی صحیح جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین دستگاه های اجرایی ، جلسه هم اندیشی با عنوان "بررسی و تجزیه و تحلیل آسیب شناسی شاخص های عمومی و اختصاصی" در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید. در این جلسه به بررسی چالش های جشنواره شهید رجایی پرداخته شد ومقرر گردید با همکاری مدیریت های معاونت توسعه و سایر معاونت های دانشگاه، اقدامات لازم در راستای رفع چالش های و حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برنامه ریزی و اجرا گردد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.