فرم هاي دستي

1391/9/12 0:0

 

انتخاب کارمند نمونه

   فرم شماره (1)  مشخصات متقاضيان و اهم اقدامات كاركنان برگزيده
  فرم شاخصهای انتخاب مدیران
  فرم شاخصهای انتخاب کارشناسان
  فرم شاخصهای انتخاب کارکنان

انتخاب و انتصاب مديران

  فرم معرفي داوطلبان
  عمومي
  اختصاصي
  اخلاقي

 

آموزش

   

 

مستندسازي و اصلاح فرآيندها

فرم سند تحليل فرآيند: جدول پاسخگويي

 

نظام مديريت عملكرد كاركنان

   فرمهاي ارزيابي كاركنان
    فرم مستند آموزش به همكاران
   فرم مستند پيشنهاد در سطح واحد
   فرم مستند رضايت مدير واحد
   
   
   

ارزيابي مديران و واحدها

   ارزيابي عملكرد مديران شبكه ها
   ارزيابي عملكرد مديران بيمارستان ها
   ارزيابي عملكرد واحدها
   
   
   
   

 

ارزشيابي پرسنل

   فرم هاي ارزيابي عملكرد
   فرم نتايج ارزيابي عملكرد مديران واحد ها
  فرم نتايج ارزيابي عملكرد دانشگاه
   فرم تاييد آموزش به همكار
   فرم گواهي تدريس
  فرم تاييد مدير
   فرم اعتراض به نتايج ارزشيابي
  فرم پيشنهاد


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >